Договір публічної оферти

Затверджено Наказом № 26112020 від 23.11.2020

ФОП Слінько Оксана Орестівна

_____________________________

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

за авторською методикою Оксани Слінько

(Публічна оферта)

Дата складення: 09 листопада 2020 р.

Місце складення: м. Львів

 

На умовах даної публічної оферти «Виконавець» - фізична особа-підприємець Слінько Оксана Орестівна, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 24150000000006126, дата запису: 08.07.2005 року, пропонує будь-якій фізичній повнолітній дієздатній особі (надалі – Замовнику) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах. Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у випадку прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов`язується добросовісно їх виконувати. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, умови даного Договору є однакові для всіх Замовників, з урахуванням особливостей передбачених Програмою обраного Замовником Навчального курсу.

Цей документ є обов'язковими для виконання сторонами Договору, для Виконавця з моменту розміщення тексту даного Договору на сайті Виконавця, для Замовника з моменту реєстрації на участь у Навчальному курсі шляхом заповнення заявки.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Акцепт – повне і безумовне прийняття Замовником умов даного Договору. Акцептом умов даного Договору вважається факт внесення Замовником оплати за освітні послуги згідно умовами даного Договору.

Навчальний курс - визначений Виконавцем процес надання освітніх платних послуг групі Замовників, що характеризується такими ознаками: тема заняття, тривалість заняття, дата та час проведення. Тема заняття, дата проведення заняття та тривалість заняття визначається програмою навчального курсу. Дата проведення заняття може бути змінена з боку Виконавця. Виконавець веде облік занять, відвіданих Замовником.

Оферта - офіційна пропозиція Виконавця укласти Договір з Замовником на зазначених у цьому документі умовах.

Програма навчального курсу або Програма - погоджений Сторонами порядок та об’єм надання освітніх послуг, які надаються Виконавцем Замовнику, містить перелік тем, графік, дату та місце проведення навчального курсу, вартість курсу та інші умови визначені Виконавцем як обов’язкові.

Сертифікат – документ виданий Виконавцем Замовнику за результатами наданих послуг у затвердженій Виконавцем формі, який підтверджує проходження Замовником теоретичних та практичних занять з пройденого навчального курсу. Сертифікат не є документом про освіту чи кваліфікаційним свідоцтвом. Сертифікат може бути виданий Замовнику, який був присутній не менше як на 70 % загальної кількості годин теоретичних та практичних занять навчального курсу. Сертифікат видається на строк встановлений у ньому Виконавцем.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку і на умовах визначених даним Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику освітні послуги (надалі – Послуги) з певного навчального курсу та конкретної навчальної програми, на умовах визначених даним Договором та програмою обраного Замовником навчального курсу, що розміщена на веб-сайті Виконавця за посиланням https://n409723.yclients.com/company:388394/activities, а Замовник зобов'язується прийняти надані послуги та оплатити їх вартість.

1.2. За результатами надання Послуг в повному об’ємі, проходженні Замовником теоретичних та практичних занять пройденого навчального курсу (не менше 70% загальної кількості годин навчального курсу), Виконавець видає Замовнику підтверджуючий сертифікат за підписом Виконавця. Даний сертифікат не є документом про освіту чи кваліфікаційним свідоцтвом.

1.3. Усі навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними. Виконавцю належать виключні майнові права на навчальний курс та всі зазначені у Програмі навчального курсу авторські матеріали та інші об’єкти права інтелектуальної власності, які використані про наданні освітніх послуг за даним Договором. Виконавець за даним Договором в жодному разі не передає Замовнику будь-яких прав інтелектуальної власності на будь-які матеріали навчального курсу та будь-які інші належні Виконавцю об’єкти права інтелектуальної власності, та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість послуг для кожного конкретного Навчального курсу вказується на сайті Виконавця за посиланням _https://n409723.yclients.com/company:388394/activities.

2.2. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати повної вартості послуг в готівковій чи безготівковій формі за згодою Сторін до початку запланованої дати початку занять з Навчального курсу. Попередня оплата за погодженням сторін може вноситись частинами. Під час проведення безготівкової оплати в призначенні платежу Замовник зазначає: П.І.Б та тему Навчального курсу, дату проведення. Після здійснення безготівкової оплати Замовник будь-яким зручним для нього способом повідомляє про факт оплати, свої контактні дані (телефон, e-mail) та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання послуг за цим Договором. У разі неповідомлення Замовником означеної інформації Виконавець не несе відповідальність за ненадання послуг за цим Договором.

2.3. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами не з вини Виконавця.

2.4. Після повної або часткової оплати сплачені кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник сплатив завдаток за Навчальний курс (якщо це передбачено умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу (завдатку) не повертається Замовнику.

2.5. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин (наприклад у разі захворювання на Covid-19 чи інших обставин), за домовленістю сторін, Виконавець може або повернути кошти за вирахуванням вартості годин отриманих Послуг (за повною вартістю) або змінити графік надання Послуг по вказаному курсу на інших графік. У такому разі повернення коштів відбувається лише за умови наявності письмової заяви Замовника, документального підтвердження настання непередбачуваних обставин, оригіналу квитанції про сплату послуг та паспорту Замовника.

3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги надаються особисто Виконавцем та/або його працівниками (тренерами, інструкторами) та/або залученими Виконавцем третіми особами. Послуги надаються шляхом проведення лекційних та практичних занять та/або он-лайн трансляції навчального курсу для групи Замовників згідно програми такого курсу, яка розміщена на сайті Виконавця за посиланням https://n409723.yclients.com/company:388394/activities.

3.2. Початок надання Послуг визначається програмою Навчального курсу. Послуги надаються згідно встановленого Виконавцем графіку проведення занять, починаючи з дати проведення першого заняття та завершуючи датою проведення останнього заняття навчального курсу згідно Програми навчального курсу.

3.3. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в момент їх фактичного надання Виконавцем під час заняття згідно графіку.

3.4. На вимогу Замовника Виконавець, не пізніше 3-х календарних днів з моменту закінчення навчального курсу згідно графіку, надає акт приймання-передачі наданих послуг, в двох примірниках, що скріплюється підписами Сторін по одному примірнику для кожної із Сторін. Якщо Замовник не підписав акт приймання - передачі наданих послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з дати передачі йому цього документу Виконавцем, та не надав письмову мотивовану відмову від підписання акту, то послуги вважаються прийнятими Замовником згідно з актом приймання-передачі наданих послуг, який підписаний Виконавцем в односторонньому порядку.

3.5. Замовнику в межах Договору забороняється:  відвідувати заняття у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, поводитися агресивно, грубо, вчиняти хуліганські дії, нищити чи шкодити майно Виконавця, розголошувати конфіденційну інформацію Виконавця, що стала доступна Замовнику під час відвідування занять та перебування у навчальному (тренінговому) центрі Виконавця.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки Виконавця:

4.1.1. Надати Послуги в повному обсязі.

4.1.2. Надавати Послуги або особисто, або залучивши кваліфікованих інструкторів, тренерів та спеціалістів.

4.1.3. Надати Замовнику Послуги в обсязі, встановленому програмою навчального курсу, згідно Програми навчального курсу, який було обрано та оплачено Замовником.

4.1.4. Забезпечити Замовника іменним Сертифікатом про проходження навчального курсу, затвердженого Виконавцем зразка.

4.1.5. Завчасно повідомляти Замовника про час та місце проведення заняття, якщо графік занять буде відмінний від графіку визначеного у Програмі навчального курсу.

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. Споживати послуги особисто, вчасно та прибувати за місцем проведення занять для отримання послуг згідно графіка проведення Навчального курсу.

4.2.2. Своєчасно оплатити вартість наданих Виконавцем послуг в розмірі та у порядку визначених цим Договором.

4.2.3. У разі складення Акту приймання-передачі наданих послуг, підписати такий Акт в порядку встановленому даним Договором. Сторони погодили, що у випадку якщо Замовник протягом 3-х (трьох) календарних днів, не поверне Виконавцю підписаний зі своєї сторони Акт приймання-передачі наданих послуг та/або не надасть Виконавцю письмових обґрунтованих зауважень щодо наданих послуг, такий Акт, підписаний тільки Виконавцем, є вагомим доказом належного виконання останнім всього обсягу послуг, зазначених в цьому Акті.

4.2.4. Дбайливо ставитися до обладнання, іншого майна Виконавця, а при його пошкодженні повністю відновити їх за власні кошти або відшкодувати повну вартість пошкодженого майна Виконавцю.

4.2.5. Не копіювати та іншим чином не відтворювати навчальні матеріали курсу. У разі порушення цієї умови Договору, Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Замовник зобов'язується сплатити штраф у розмірі 15 мінімальних заробітних плат встановлених законом станом на дату виявлення та фіксації порушення Виконавцем за кожне окреме порушення.

4.2.6. Під час занять не користуватись мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку, не вести аудіозапис, фото-, кіно-, теле- чи відеозйомку. Проведення аудіозапису, фото-, кіно-, теле- чи відео зйомки дозволяється виключно з дозволу Виконавця та виключно для подальшого особистого використання Замовником отриманих матеріалів з освітньою метою.

4.2.7. Дотримуватись правил та заборон встановлених нормативно-правовими актами України з метою попередження розповсюдження Covid-19.

4.2.8. При застосуванні набутих знань та досвіду за авторською методикою Оксани Слінько та з авторських матеріалів Навчального курсу у своїй діяльності, повідомляти своїх клієнтів, партнерів, споживачів та будь-яких третіх осіб, що Замовником використовуються вправи з авторської методики Оксани Слінько.

4.3. Права Замовника:

4.3.1. Вимагати від Виконавця якісного надання Послуг.

4.3.2. Отримувати та споживати Послуги надані Виконавцем протягом терміну, передбаченого навчальною програмою і цим Договором.

4.4. Права Виконавця:

4.4.1. Самостійно обирати місце, приміщення для проведення заняття; самостійно визначати коло залучених осіб, що будуть проводити лекційні та практичні заняття за навчальною програмою; самостійно визначати порядок проведення занять в межах тематики та часу, що визначений у Програмі навчального курсу.

4.4.2. Залучати третіх осіб до процесу надання Послуг.

4.4.3. Об’єднувати разом декілька груп при проведенні лекційних та практичних занять.

4.4.4. У разі хвороби Виконавця чи особи, яка залучена до проведення заняття або в інших виняткових випадках, Виконавець може проводити заміну лектора/інструктора/тренера або заміну заняття аналогічним, або перенесення заняття на інший день, про що повідомляє Замовника.

4.4.5. Повністю або частково перервати надання Послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров’ю Замовника/лектора/інструктора/тренера/Виконавця.

4.4.6. Відмовити в наданні Послуг Замовнику без пояснення причин, частково  повернувши Замовнику сплачені кошти пропорційно за кількістю занять, які Замовник не зміг відвідати.

4.4.7. Не надавати Замовнику Послуги у разі, якщо Замовник не пред’явив Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ).

4.4.8. У разі необхідності, вносити зміни в порядок, час, строки надання послуг (зокрема, змінюючи графік). Про зміни Виконавець завчасно повідомляє Замовника шляхом направлення відповідного листа / смс-повідомлення / електронного повідомлення, не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до настання відповідних змін в графіку.

4.5. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять

інтелектуальну власність Виконавця, не будуть ним надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

4.6. Замовник зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не передавати третім особам  авторську, технічну та іншу інформацію та матеріали, отримані від Виконавця в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди Виконавця, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. Дотримання претензійного порядку вирішення спорів є обов’язковим. Претензія подається у письмовій формі. Термін відповіді на претензію – 10 календарних днів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

5.2. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначеному цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.3. У разі порушення умов Договору винна сторона відшкодовує іншій стороні збитки, в порядку, передбаченому законодавством України.

5.4. В разі грубого порушення Замовником умов даного Договору, що мало наслідком не проведення відповідного заняття згідно графіку, таке заняття вважається проведеним згідно графіку, а Замовник втрачає право пред’являти з цього приводу будь-які претензії.

5.5. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник пропустив практичне чи лекційне заняття, інші елементи навчального курсу.

5.6. Замовник несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань за Договором по відношенню до прав інтелектуальної власності Виконавця та зобов’язується, у випадку такого порушення, повністю відшкодувати Виконавцю завдані таким порушенням прямі та непрямі збитки та сплатити штраф у розмірі 15 мінімальних заробітних плат встановлених законом станом на дату виявлення та фіксації порушення Виконавцем за кожне окреме порушення.

5.7. У разі якщо Замовнику не були надані Послуги за цим Договором, з вини Виконавця, сплачена вартість Послуг повертається Виконавцем протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги (за умови наявності прямої вини Виконавця).

5.8. Сторони визнають і розуміють, що Виконавець може використовувати здобуті знання та навички застосування авторської методики Оксани Слінько у власній діяльності при наданні послуг третім особам (за умови особистого надання послуг Замовником). Сторони визнають, що Виконавець не несе відповідальності за правильність застосування авторської методики Оксани Слінько Замовником, та будь-які негативні наслідки пов’язані із застосування та використанням Замовником матеріалів  отриманих в результаті надання Виконавцем Послуг. Будь-яка подальша діяльність Замовника не пов’язана та не може бути пов’язаною з діяльністю Виконавця. Замовник самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями перед третіми особами та особисто приймає рішення про застосування/не застосування отриманих знань та навичок від Виконавця.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

6.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

6.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.

6.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

6.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більше 60 днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:

- усі навчальні матеріали (записи занять, навчальні та інформаційні матеріали відео, текстові, тощо), що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

- на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю та/або правовласникам таких об’єктів інтелектуальної власності.

7.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього

Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на авторські навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких авторських навчальних матеріалів, інших належних Виконавцю об’єктів права інтелектуальної власності, в цілях інших, ніж визначені Договором.

7.3. Замовник має право використовувати записи занять, навчальні та інформаційні матеріали (відео, текстові, тощо), які стали відомі та доступні Замовнику під час отримання освітніх послуг за програмою Навчального курсу, виключно в особистих цілях з метою вивчення та засвоєння пройденого навчального матеріалу.

7.4. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів занять, навчальних та інформаційних матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях, в тому числі для проведення навчання третіх осіб.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір (оферта) набуває чинності з моменту розміщення його тексту на сайті Виконавця за посиланням / Термін дії Договору не визначений і припиняється на наступний день після дати відкликання оферти Виконавцем.

8.2. Договір між Замовником та Виконавцем на умовах даного Договору діє до моменту його розірвання або до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

8.3. Договір може бути розірваний в наступних випадках:

8.3.1. За згодою сторін.

8.3.2. З інших підстав, передбачених даним Договором або чинним законодавством України.

8.4. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку:

- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати передбачених в п. 2.2 цього Договору та/або проведення неповної оплати послуг;

- виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до навчальних матеріалів курсу третім особам, які не є Стороною даного Договору;

- неявки Замовником для отримання послуг, передбачених цим Договором;

- відмови Замовника від отримання послуг.

У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником

платежі за цим Договором не повертаються.

8.5. Одностороння зміна, розірвання, відмова від Договору не допускається, крім випадків, передбачених даним Договором.

9. ЗМНІНА ОФЕРТИ і / або ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець має право вносити зміни в умови даного Договору (оферти) і / або відкликати оферту в будь-який час на свій розсуд. У разі внесення змін до даного Договору (оферти) такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на сайті Виконавця.

9.2. Зміни в умовах Договору (оферти) не тягнуть зміни умов попередньо укладеного Договору з Замовником.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі відносини, що не врегульовані даним Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність повідомлених ними один одному контактних даних та реквізитів і зобов'язуються своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

10.3. У разі якщо одна чи більше положень Договору є з будь-якої причини недійсними, такими що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються в силі.

10.4. Ознайомившись з усіма умовами Програми Навчального курсу обраного Замовником та даним Договором, Замовник погоджується з тим, що він одержав від Виконавця всю достовірну та повну інформацію, яка може бути необхідна для прийняття рішення стосовно замовлення ним обраного Навчального курсу. Всі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Замовник виходив при укладенні Договору, Замовник несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Договору, та/або їх невиконання Замовником.

10.5. За умовами даного Договору Замовник надає згоду на отримання від Виконавця інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, у спосіб відправлення Виконавцем текстових повідомлень, на номер мобільного телефону Користувача ат/або електронну пошту та/або іншим шляхом на власний розсуд Виконавця.

10.6. Всі інформаційні повідомлення і листи направляються Замовнику в електронному вигляді на електронну пошту та/або у вигляді СМС-повідомлення на номер телефону, вказаний при реєстрації Замовника на обраний Начальний курс.

10.7. Приймаючи умови цього Договору Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій щодо персональних даних Замовника: збір, систематизацію, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних». Сторони домовились, що Виконавець буде здійснювати збір і накопичення персональних даних Замовника на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

10.8. Приймаючи умови даного Договору Замовник надає Виконавцю згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Замовник може бути знятий на фото- або відеозйомку. Фотографія та/або відеозапис, на якому зображено Замовника, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцю і не можуть бути використані без його згоди.

10.9. Приймаючи умови даного Договору, Замовник усвідомлює та розуміє, що Виконавець не несе відповідальності за розповсюдження інфекції COVID-19, яка може бути занесена до закладу де проводиться навчання Виконавцем будь-якою особою (відвідувачами курсів, працівниками закладу іншими особами) з безсимптомним (субклінічним) характером перебігу захворювання (не визначається температурним скринінгом та візуальним оглядом).

 

Текст даного Договору (оферти) розміщується та доступний Замовнику на сайті Виконавця за посиланням: /

11.8. Текст даної оферти опублікований на сайті Виконавця 09 листопада 2020 р.

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Слінько Оксана Орестівна

зареєстрована за адресою: 79034, Львівська 

обл., м. Львів, вул. Віденська , 9, кв. 17

місцезнаходження: Тренінговий центр Оксани

Слінько, м. Львів, вул. Вернадського 6

Код РНОКПП 2619916863

e-mail: os.trainingcenter2020@gmail.com

тел. +38(067)5134073

 

 

 

 

 

 

Залиште заявку на участь

Прізвище
Ім'я
Телефон
Спеціальність
Повідомлення
Ознайомлений з положенням про політику конфіденційності та приймаю їх
Згоден на обробку персональних данних з ціллю отримання комерційної інформації про послуги
Договір для ознайомлення